Potilaan valmistelu verikoetta varten

Asiakkaan ohjaus verinäytteenottoon

 

Asiakkaan oikea valmistautuminen verinäytteenottoon on erittäin tärkeää elimistön toimintojen vakioimiseksi. Oikealla valmistautumisella varmistetaan, että saadut tulokset kuvastavat asiakkaan oikeaan fysiologista tilaa ja eri näytteenotto keroilla otettujen näytteiden tulokset ovat keskenään vertailukelpoisia.

Tekijöitä, joihin oikealla valmistautumisella voidaan vaikuttaa, ovat esimerkiksi ravinto, nautintoaineet, lääkkeet, fyysinen rastitus ja näytteenoton vuorokauden aika.

Tekijöitä, joihin ei pystytä vaikuttamaan, ovat esimerkiksi ikä, sukupuoli, asiakkaan etninen tausta. Näihin liittyvien tekijöiden vaikutusta tuloksiin pyritään poistamaan laatimalla omia viitearvoja eri ryhmille.

Asiakkaan ohjauksessa tulee noudattaa yleisiä valmistautumisohjeita sekä aina tutkimuskohtaisia erityisvaatimuksia. Erityisvaatimukset löytyvät aina tutkimuskohtaisesti laboratoriokäsikirjan tutkimuskuvauksista. Asiakkaan ohjauksen yhteydessä tulee aina varmistaa, että asiakas on ymmärtänyt valmistautumisohjeet oikein ja hän ymmärtää, miksi ohjeita tulee noudattaa.

Hoitava lääkäri voi antaa asiakkaalle myös normaalista poikkeavat valmistautumisohjeet. Esimerkiksi erilaiset perussairaudet tai asiakkaan ikä voi aiheuttaa muutoksia valmistautumisohjeissa. Sovitut poikkeamat asiakkaan valmistautumisessa näytteenottoon olisi syytä kirjata näkyviin esimerkiksi kommenttina pyyntötiedostoon.

Asiakkaan oikea valmistautuminen tulee aina varmistaa ennen näytteenottoa. Paras tapa varmistaa asiakkaan valmistautuminen on pyytää asiakasta kertomaan omin sanoin, mitä valmistautumisohjeita hän on saanut ja kuinka hän on niitä noudattanut.

Jos valmistautumisohjeita ei ole annettu tai niitä ei ole noudatettu, tulee näytteenottajan neuvotella asiakkaan kanssa näytteenoton siirtämisestä toiseen ajankohtaan. Jos näytteenotto siirretään, tulee näytteenottajan varmistaa, että asiakas ymmärtää miksi näin tehdään ja kuinka hänen tulee valmistautua uuteen näytteenottokertaan.

Jos näytteenottoa ei voi siirtää, tulee varmistaa, että hoitava lääkäri saa tiedon valmistautumisen poikkeuksista. Tieto poikkeamasta on hyvä kirjata kommenttina pyyntötiedostoon.

 

Valmistautuminen

Yleisohje: Alkoholipitoisia juomia olisi vältettävä 24 tuntia ennen näytteenottoa. Ei tupakointia aamulla ennen näytteenottoa. Ei kofeiinipitoisten juomien nauttimista (kahvi, tee jne.) ennen näytteenottoa. Jos paasto ei ole tutkimusten kannalta välttämätön, voi ennen näytteenottoa syödä kevyen aterian.

Näytteenottoon tultuaan asiakkaan tulisi istua noin 15 minuuttia, näin liikkumisen tuoman fyysisen rasituksen vaikutus ehtii tasautua.

Yleisesti tarvittavat lääkkeet saa ottaa ennen näytteenottoa, ellei lääkäri ohjeista asiakasta toisin (lääkeainepitoisuudet, häiritsevät tekijät). Käytettävien lääkkeiden häiritsevä vaikutus mitattavan aineeseen tulee tarkistaa ”Lääkkeen vaikutus laboratoriotutkimuksiin” – tietokannasta (Terveyskirjasto)

 

Erityisvaatimukset

Paasto: paastolla tarkoitetaan 10 -12 tunnin jaksoa edeltävästä illasta näytteenottoon. Ko. jakson aikana asiakas ei saa syödä, juoda voi lasillisen vettä. Tarvittavat lääkkeet saa aamulla ottaa veden kanssa, ellei muuta ohjeistusta lääkkeiden osalta ole annettu.

Imeväisikäisiltä ei vaadita paastoa. Pienten lasten osalta noudatetaan paastoa, jos mahdollista, ellei hoitava lääkäri ohjeista toisin.

Mahdollinen liian pitkä paasto (esim. 48 tuntia) voi vaikuttaa saataviin tuloksiin. Jos näyte otetaan ylipitkän (24 h) paaston jälkeen, tulee tästä laittaa maininta kommenttina pyyntötiedostoon.

Diabeetikot noudattavat lääkäriltä saamaansa ohjeistusta paaston osalta.

Poikkeamat paastosta, myös sovitut, tulee merkitä esimerkiksi kommenttina pyyntötiedostoon.

 

Vuorokauden aika: osa tutkimuksista (esim. hormonimääritykset) tulee ottaa määrättyyn vuorikauden aikaan. Varmista mahdollinen näytteenottoaika laboratoriokäsikirjan tutkimuskohtaisesta tutkimuskuvauksesta.

Poikkeama näytteenottoajasta tulee merkitä esimerkiksi kommenttina pyyntötiedostoon.

 

Lääkkeet: jos tutkimuksella määritetään lääkeainepitoisuutta elimistössä, näyte otetaan pääsääntöisesti aamulla ennen lääkettä. Varmista ohjeistus tutkimuskuvauksesta.

Muiden tutkimusten kuin lääkeainepitoisuuksien osalta, hoitava lääkäri ohjeistaa, voiko asiakas ottaa lääkkeensä ennen näytteenottoa.

Poikkeama lääkkeiden ottamisesta tulee merkitä esimerkiksi kommenttina pyyntötiedostoon.