Bakteeri, viljely 1 aerobi- ja anaerobiviljely, syvämärkä (3491 Pu-BaktVi1)

Indikaatiot

Infektiot, joissa aiheuttajiksi on aihetta epäillä anaerobisia bakteereita, yksin tai aerobisesti kasvavien bakteerien ohella. Tavallisimpia tällaisia ovat leikkaushaavat ja muut syvät haavat, krooniset infektiot ja abskessit. Nestemäisistä näytteistä on hyvä tehdä myös värjäys (-BaktVr, KL 1159), joka helpottaa ja nopeuttaa viljelyvastausta.

Näyteastia

Bakteerikuljetusputki (esim. eSwab tai Amies M40) tai anaerobiampulli

Näyte

Lähetetiedoista tulee ilmetä, onko näyte otettu steriilisti punktoimalla vai onko kontaminoitumisen mahdollisuus (esim. ihon normaalimikrobistolla) olemassa. Lähetetietojen tulee sisältää näytetyyppi ja näytteenottokohta mahdollisimman tarkasti, kliiniset tiedot, haavan syntytapa sekä bakteerilääkitys.

Syvämärkänäytteet otetaan pääsääntöisesti punktoimalla. Tällaisia näytteenottokohtia ovat mm. poskiontelo, abskessi, vatsaontelo, fisteli, Bartholinin rauhanen, pleuraontelo ja nivelneste.

Punktoitu näyte siirretään nestemäiseen kuljetusputkeen (kuten eSwab), tavalliseen bakteerikuljetusputkeen tai kuljetusampulliin. Mikäli punktointi ei ole mahdollista tai saanto on vähäinen, märkänäyte otetaan dacrontikkuun imeyttämällä.

Haavanäyte: Näyte otetaan syvältä, ei arpeutuvasta leesiosta. Märkä sekä mahdollinen nekroottinen kudos poistetaan ja haava-alue puhdistetaan huolella fysiologisella keittosuolaliuoksella. Näyte otetaan dacrontikulla hankaamalla haavan pohjasta. Näytetikku työnnetään kuljetusputkeen. Mikäli mahdollista, otetaan myös haavanäytteet punktoimalla. Tuoreiden puremahaavojen viljely ei ole hyödyllistä. Viljely kannattaa ottaa vain, jos puremahaavat tulehtuvat.

Välikorva: Kroonisista tulehduksista näyte otetaan tärykalvopiston yhteydessä imulla imukärkeen tai ruiskuun. Akuuteissa infektioissa riittää aerobiviljely (Pu-BaktVi2, KL 3492).

Katetri, kanyyli, kierukka
: Katetria tai kanyylia poistettaessa ympäröivä iho puhdistetaan 80 % etanolilla. Poisto tehdään aseptisesti. Katetrista riittää näytteeksi noin 5 cm mittainen pala ja kanyylistä se osa, joka on ollut suonen sisällä. Katetri, kanyyli tai kierukka työnnetään kuljetusputkeen geelin sisään siten, että pieni osa jää näkyviin.

Näytteen säilytys

Näytteet säilytetään jääkaapissa ennen kuljetusta. Näytteet säilyvät jääkaappilämpötilassa 2 vrk.

Näytteen kuljetus

Suosittelemme kylmäkuljetusta. Ympäristölämpötilassa kuljetettaessa näytteet on pakattava siten, että äärilämpötiloilta vältytään. Bakteeriviljelynäytteet eivät kestä jäätymistä ja lämpötilan noustessa yli huoneenlämpötilan näytteiden säilyvyys heikkenee merkittävästi.

Menetelmä

Aerobinen ja anaerobinen bakteeriviljely näytteen laadun mukaan valituille elatusaineille. Rikastusviljely nestemäiseen elatusaineeseen (n. 1 viikko)

Tutkimus on akkreditoitu aerobisesti kasvavien bakteerien osalta.

Tekotiheys

Viljellään arkipäivisin ma-la. Rikastusviljely (kasvatusaika 1 viikko) saattaa tuottaa lisälöydöksen, joka ilmoitetaan lisävastauksella. Lisävastukset myös soitetaan.
Vastausaika

3

Mahdolliset jatkotutkimukset voivat pidentää tutkimuksen kestoa. Selvästi tärkeät ja hoidon tarkennuksen kannalta merkittävät löydökset pyritään vastaamaan alustavasti.

Tulkinta
Merkitsevät patogeenit nimetään ja antibioottiherkkyys tehdään harkinnan mukaan.
Virhelähteet
Kontaminaatio normaaliflooralla. Liian pitkä viive näytteenotosta viljelyyn ja näytteen sälytys huoneenlämmössä. Osa anaerobeista on erittäin herkkiä näytteen hapettumiselle. Mikrobilääkitys.
Tekopaikka
SYNLAB Tallinna
Tiedustelut

Ammattilaisneuvonta
ammattilaisneuvonta@synlab.fi