Sitalopraami, essitalopraami (4258 S –Sital)

Indikaatio

Sitalopraamin hoidon seuranta.
Sitalopraami on masennuslääke, joka estää selektiivisesti serotoniinin takaisinottoa hermonpäätteisiin.
Sitalopraami imeytyy suun kautta annettuna nopeasti, ja hyötyosuus on 80 ± 13 %. Huippupitoisuus seerumissa saavutetaan keskimäärin 3 tunnissa. Sitalopraamin jakautumistilavuus on 12.3 ± 2.3 l/kg. Se sitoutuu plasman proteiineihin noin 80 %:sesti, essitalopraami 56 %:sesti. Eliminaatiovaiheen puoliintumisaika on keskimäärin 33 (23-75) tuntia, essitalopraamilla keskimäärin 22 tuntia. Sitalopraamin puhdistuma on 4.3 ± 1.2 ja essitalopraamin 8.8 ± 3.2 ml/min/kg. Vanhuksilla eliminaatio yleensä hidastuu (puoliintumisaika lähes 4 vrk:en), ja pitoisuudet seerumissa voivat suurentua jopa nelinkertaisiksi. Myös maksasairauksissa eliminaatio huonontuu. Vakiintunut taso saavutetaan viikossa.
Päämetaboliitti on desmetyylisitalopraami, joka on neljä kertaa heikompi serotoniinin takaisinoton estäjä kuin sitalopraami. Kaksi muutakin metaboliittia on heikosti aktiivisia. Eritys tapahtuu virtsaan (noin 10 % muuttumatta) ja ulosteeseen.
Huomioitava: Vaaralliset yhteisvaikutukset MAO-estäjien kanssa.

Menetelmä

LC-MS/MS, akkreditoitu

Näyte

1 ml seerumia. Ei geeliputkeen. Näyte otetaan lääkehoidon rutiiniseurannassa yleensä aamulla ennen seuraavaa annosta.

Säilytys ja lähetys

Säilytys 5 vuorokautta jääkaapissa, lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna.

Viitearvot

Sitalopraamia käytettäessä terapeuttisena alueena pidetään 150-340 nmol/l ja essitalopraamia käytettäessä 50-250 nmol/l.

Essitalopraami on sitalopraamin S-enantiomeeri. Jos potilaan käyttämä valmiste sisältää pelkästään essitalopraamia, niin tulee huomioida essilopraamin viitearvot 50-250 nmol/l.

Viive

Vastausviive noin 6 arkipäivää.